Obchodní podmínky

Rozvozák.cz
(dále jen „Prodávající")

pro prodej, donášku a rozvoz zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rozvozak.cz

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.rozvozak.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu"). Smluvními stranami se rozumí Prodávající a Kupující (dále jen „Smluvní strany").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na internetové adrese www.rozvozak.cz (dále jen „Webová stránka") a veškeré další související právní vztahy.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet"). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží bude Prodávající považovat za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména v souvislosti s nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavení a dalších součástí Webového rozhraní obchodu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Každá restaurace, ze které je jídlo dováženo, prohlašuje, že fotografie jídel uvedených na Webové stránce jsou autentické.

3.2. Kupující může objednat zboží od Prodávajícího telefonicky nebo odesláním vyplněného objednávkového formuláře umístěného na Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka").

3.3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat si". Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu. Zboží bude Kupujícímu doručeno zpravidla do 1 hodiny od doručení potvrzení o přijetí Objednávky Kupujícímu.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží (zejména náklady na dopravu zboží) dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
- bezhotovostně prostřednictvím platební karty;

4.2. Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny na Webové stránce.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také na dopravu zboží podle čl. 4.1 ve spojení s čl. 4.2. Obchodních podmínek.

4.3. Kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, kterou si Prodávající vyžádal dle čl. 3.5Obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží Kupujícímu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

4.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Místo dodání zboží určuje Kupující v Objednávce. Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

6. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

6.1. Kupující bere na vědomí, že veškeré součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně využívat jakékoli součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

6.2. Kupující je při užívání Webového rozhraní obchodu povinen zdržet se veškerých postupů, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu.

6.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

6.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo kdykoliv zrušit, odvolat nebo ukončit jakoukoliv speciální nabídku, akci nebo slevu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Veškeré změny nebo doplňky Obchodních podmínek musí být provedeny písemnou formou. Změny nebo doplňky Kupní smlouvy písemnou formu nevyžadují.

7.2. V Kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

7.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

7.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.5. Kupující prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl, souhlasí s jejich obsahem a rozumí mu. Kupujíc dále souhlasí, aby se tyto Obchodní podmínky použily na veškeré Kupní smlouvy a závazky s nimi související.

V Praze dne 1.4. 2013